5dart logotipas
cart

0

search cart

0

Prekių pirkimo – pardavimo 5dart.lt svetainėje taisyklės

 1. SĄVOKOS
  1.1. Pardavėjas – UAB „Aplikacijų centras“ – pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, juridinio asmens kodas 304611351, buveinės registracijos adresas: Kazio Ulvydo g. 5-15, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre.
  1.2. Pirkėjas – fizinis asmuo, perkantis Parduotuvėje prekes ar paslaugas, sulaukęs pilnametystės ir ketinantis įsigyti iš Pardavėjo prekių asmeniniams, šeimos ar ūkio poreikiams tenkinti, o taip pat juridinis asmuo – ofiso ūkio poreikiams.
  1.3. Parduotuvė – Pardavėjo sukurta ir valdoma elektroninė parduotuvė, pasiekiama adresu https://5Dart.lt
  1.4. Prekės – Pardavėjo gaminami ir / ar parduodami 5D DIY piešiniai ir reikmenys jų užbaigimui/išpildymui bei kitos prekės, skirtos saviraiškai, saviugdai, kineziterapinei bei ergoterapinei veiklai vykdyti. Taisyklėse pagal kontekstą sąvoka gali būti naudojama tiek sandėlyje esančioms, tiek Specialioms prekėms nurodyti kartu.
  1.5. Paslaugos – Prekių gamybos, dizaino ir projektavimo paslaugos, teikiamos Pirkėjui įsigyjant ir pritaikant Prekes papildomai neapmokestinamos ir sudaro Prekių kainos dalį.
  1.6. Papildomos paslaugos – su Pirkimo – pardavimo sutarties įvykdymu susijusios papildomos paslaugos: prekių pristatymas, prekių sandėliavimas, piešinio pagrindo kūrimas iš Pirkėjo pateiktos grafinio failo turinio, spaudos darbai, gaminių apiforminimo ir pakavimo paslaugos. Papildomos paslaugos gali būti apmokestinamos atskirai nuo Prekių, jei jos užsakomos ne konkrečios prekės kontekste.
  1.7. Pirkimo–pardavimo sutartis – tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pagal šias Taisykles sudaryta prekių pirkimo–pardavimo sutartis. Šios Taisyklės sudaro Pirkimo – pardavimo sutarties sąlygas. Pirkimo – pardavimo sutarčiai taip pat taikomi galiojantys Lietuvos Respublikos teisės aktai.
  1.8. Pardavėjo biuras – Pardavėjo veiklos patalpos, esančios adresu Kareivių g. 6 – 318, LT-09117 Vilnius (NCBC verslo centras), Lietuvos Respublika.
  1.9. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, užtikrinantis Pardavėjo vykdomo asmens duomenų tvarkymą vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, BDAR) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Privatumo politiką galima rasti Parduotuvės svetainėje, skiltyje „Privatumo politika“: https://5dart.lt/privatumo-politika/
  1.10. Specialios prekės – tai Prekės, kurių Pardavėjas įprastai neturi sandėlyje ir/arba kurios turi būti pagamintos ar pritaikytos pagal specialų Pirkėjo užsakymą. Specialiųjų prekių dalimi taip pat laikomos specialiai Pirkėjui skirtos dizaino kūrimo, gaminio projektavimo ir kt. paslaugos, neatskiriamai susijusios su Prekių pritaikymu Pirkėjo poreikiams.
  1.11. Užsakymas – Parduotuvėje pateikiamas Pirkėjo užsakymas Prekėms, esančioms Pardavėjo sandėlyje, t.y. Prekėms, kurių nereikia gaminti ar pritaikyti specialiems Pirkėjo poreikiams, o taip pat Paslaugoms ir Papildomoms paslaugoms. O taip pat – Užsakymas, kurį Pirkėjas ir Pardavėjas suderina ir patvirtina Specialiųjų prekių atžvilgiu Taisyklėse numatyta tvarka. Šiose Taisyklėse sąvoka naudojama pagal kontekstą.
  1.12. Užklausa – Parduotuvėje ar Pardavėjo kontaktiniais adresais pateikiamas Pirkėjo užsakymas Specialioms prekėms, taip pat klausimai dėl Specialių prekių ar kitų Pirkėjui aktualių dalykų, susijusių su Prekėmis, Parduotuvės veikla, Pardavėju, kurie nesudaro Pardavėjo komercinės paslapties.
  1.13. Taisyklės – šios prekių pirkimo–pardavimo taisyklės, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo nuotoliniu būdu sudaromos sutarties sąlygos, Užklausos pateikimo ir vėlesnio prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo tvarka, šalių teisės bei pareigos, Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių ir paslaugų pirkimu–pardavimu Parduotuvėje susijusios nuostatos. Taisykles galima rasti Parduotuvės svetainėje, skiltyje „Elektroninės parduotuvės naudojimo taisyklės“: https://5dart.lt/refund_returns/
 2. BENDROSIOS NUOSTATOS
  2.1. Šios Taisyklės yra privalomas teisines pasekmes sukuriantis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų pirkimu–pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui įsigyjant Prekes ar Specialias prekes Parduotuvėje, iš Pardavėjo.
  2.2. Prieš pateikdamas Užklausą dėl Specialių prekių ar prieš sumokėdamas perkamas Prekes Pirkėjas privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis bei Parduotuvės Privatumo politika. Pirkėjui patvirtinus, jog su dokumentais susipažino, leidžiama pateikti Užklausą ar pereiti prie Prekių apmokėjimo.
  2.3. Patvirtinęs susipažinimą su Taisyklėmis, Pirkėjas įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu elektroniniu būdu ir patvirtina, kad jas suprato. Tokiu atveju Pirkėjas negali remtis tuo, kad Taisyklių neperskaitė ar nesuprato. Tuo atveju, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis, jis negali pirkti Prekių Parduotuvėje ar Specializuotų prekių iš Pardavėjo, nebent pagal Užklausą sudaroma atskira rašytinė pirkimo-pardavimo sutartis.
  2.4. Prekybos veikla Parduotuvėje vykdoma iš Lietuvos Respublikos teritorijos.
  2.5. Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su aktualia Taisyklių redakcija. Aktuali Taisyklių redakcija skelbiama Parduotuvės interneto puslapyje.
  • PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
   3.1. Norėdamas įsigyti Prekes Parduotuvėje, Pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui reikalaujamus savo duomenis, užpildydamas Prekių užsakymo formą ir joje pateikdamas nurodytus būtinus duomenis (toliau – Pirkėjo duomenys). Pirkėjas pats yra atsakingas už Pirkėjo duomenų teisingumą ir slaptumą. Pirkėjas įsipareigoja neatskleisti savo Pirkėjo duomenų tretiesiems asmenims. Visi veiksmai, atliekami Parduotuvėje naudojantis Pirkėjo duomenimis bus laikomi atliktais paties Pirkėjo.
   3.2. Pateikus Prekių Užsakymą Pirkėjas nurodytu elektroninio pašto adresu ir/arba SMS žinute gauna pranešimą apie užsakymo pateikimą, patvirtinimą, numatomą pristatymo terminą. O taip pat – pranešimą apie tai, kad Pardavėjas negali įvykdyti Užsakymo laiku. Jeigu dėl bet kurių priežasčių Pardavėjas negali įvykdyti Užsakymo ne dėl Pirkėjo kaltės, nurodomas ir sumokėtų pinigų grąžinimo terminas.
   3.3. Norėdamas įsigyti Specialias prekes, Pirkėjas pateikia Užklausą kontaktų puslapyje https://5dart.lt/kontaktai/ užpildydamas ten esančią užklausos formą. Pirkėjas nurodytu elektroninio pašto adresu gauna pranešimą, kuriame pateikiami atsakymai į Užklausą, joje pateiktus Pirkėjo klausimus, atsiunčiami Prekės duomenys ar kita reikiama informacija ir nurodomi galimi gamybos terminai bei kiti reikiami duomenys, ir /arba su Pirkėju susisiekiama jo nurodytais kontaktiniais duomenimis. Pardavėjas pateikia atsakymą į Pirkėjo Užklausą jo nurodytu el. paštu per 1-3 darbo dienas nuo Užklausos gavimo.
   3.4. Pirkimo–pardavimo sutartis sudaroma kiekvienam Pirkėjo Užsakymui atskirai.
   3.5. Pirkimo–pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuotoliniu būdu, kai Pirkėjas:
   3.5.1. Parduotuvėje pateikia Užsakymą laikydamasis Pardavėjo nurodytų instrukcijų (t.y. pateikdamas Pirkėjo duomenis) ir, susipažinęs su Taisyklėmis, pasirenka apmokėjimo būdą bei apmoka Užsakymo kainą, šiuo atveju PVM sąskaita faktūra Pirkėjui pateikiama kartu su Prekėmis.
   3.5.2. Parduotuvėje pateikia Užklausą dėl Specialių prekių, o Pardavėjui susisiekus su Pirkėju, šalims suderinus Specialių prekių pirkimo Užsakymą, ir Pirkėjui jį patvirtinus, Pirkėjas pagal Pardavėjo el.paštu pateiktą PVM sąskaitą faktūrą ar Užsakymo sąmatą sumoka Užsakymo kainą arba jos avansinę dalį.
   3.6. Pirkimo – pardavimo sutartis gali būti sudaroma rašytine forma Pardavėjui pristačius Prekes ir Specialiąsias prekes į pristatymo vietą. Tokiu atveju, rašytinė sutartis laikoma pakeitusia sutartį, sudarytą nuotoliniu būdu.
   3.7. Sudarius Pirkimo – pardavimo sutartį, taip pat ir rašytinę, jos dalimi laikoma su Užsakymu susijusi komunikacija, kurią Šalys vykdo viena kitai pateiktais kontaktiniais adresais el. paštu pateikdamos informaciją apie Specialių prekių poreikį, užsakymą, jo pateikimą, derinimą ir tvirtinimą, vykdymą ir kitus tarpinius patvirtinimus, pavyzdžiui, patvirtinimą, kad gautas avansinis apmokėjimas.
   3.8. Sumokėjus Užsakymo kainą, Prekės per numatytą terminą pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu žemiau aprašyta tvarka.
   3.9. Tuo atveju, jeigu vykdant Užsakymą išaiškėja, kad Pardavėjas prekes pristatys vėliau, nei buvo planuojama, Pardavėjas turi teisę pasiūlyti pratęsti Užsakymo įvykdymo terminą nekeičiant kitų Pirkimo – pardavimo sutarties sąlygų, o Pirkėjas turi teisę tokio pratęsimo atsisakyti, jeigu pratęsimo terminas sudaro daugiau nei 14 kalendorinių dienų. Pirkėjui atsisakius pratęsimo, pirkimo – pardavimo sutartis būtų laikoma nutraukta ir Pirkėjui grąžintos sumokėtos sumos.
   3.10. Tais atvejais, kai perkamos Specialiosios prekės, gaminamos ne pagal turimus modelius, o pagal individualius kliento pageidavimus, atsisakyti pratęsimo Pirkėjui neleidžiama, o dėl objektyvaus vėlavimo, trunkančio ilgiau nei 14 kalendorinių dienų, Pirkėjui gali būti taikomos nuolaidos.
   3.11. Pardavėjas gali netvirtinti Pirkėjo užsakymo ir Pirkimo – pardavimo sutarties nesudaryti, jei Pirkėjas nepateikia Pirkėjo duomenų ar pateikia klaidingus, nepatvirtina sutikimo su Taisyklėmis ir Privatumo politika, jei Pardavėjas neturi ir negali pagaminti Pirkėjo norimos prekės, jei Pirkėjas, Pardavėjo nuomone, atlieka didmeninius pirkimus ir / ar dėl kitų priežasčių, kurios gali būti individualiai nurodomos Pirkėjui. Didmeniniais pirkimais Pardavėjo nuožiūra gali būti pripažįstami tokie pirkimai, kai užsakomi neįprastai dideli prekių kiekiai, prekės užsakinėjamos neįprastai dažnai, taip pat vadovaujantis kitais kriterijais, leidžiančiais Pardavėjui manyti, kad prekės užsakomos ne vartojimo tikslais (asmeniniams, šeimos ar ūkio poreikiams tenkinti).
   3.12. Negalėdamas pateikti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti už trūkstamą Prekę Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie neįmanomą įvykdyti užsakymą ar jo dalį pateikimo Pirkėjui.
  • PREKIŲ KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA
   4.1. Parduotuvėje yra nurodoma Prekių kaina, nurodant sumą eurais be įskaičiuoto PVM ir su įskaičiuotu PVM, kurią nustato Pardavėjas. Papildomų paslaugų ir Specializuotų prekių bazinė kaina nurodoma Parduotuvėje, tačiau galutinė Pirkėjui taikoma visų paslaugų kaina nustatoma po to, kai nustatoma visų paslaugų apimtis.
   4.2. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Parduotuvėje Užsakymo pateikimo momentu. Konkreti prekių kaina ir mokėtina suma už prekes Pirkėjui yra parodoma suformavus Užsakymą. Jei Pirkėjas nesutinka su nurodoma kaina, jis turi teisę Prekių užsakymo procedūros netęsti ir Prekių neužsakyti. Pirkėjas neturi teisės reikalauti parduoti Prekes kitokia kaina, nei skelbiama Parduotuvėje.
   4.3. Prekių pirkimo dokumentai (užsakymo informacija, PVM sąskaitos faktūros) Pirkėjui pateikiami elektroniniu būdu Pirkėjo duomenyse nurodytu elektroninio pašto adresu ir / ar kartu su pristatomomis Prekėmis.
   4.4. Kaina gali būti mokama šia tvarka:
   4.4.1. Perkant Parduotuvėje patalpintas Prekes, Prekių ir jų pristatymo kaina sumokama Užsakymo pateikimo momentu pasirinktu elektroniniu būdu Parduotuvėje. PVM sąskaita faktūra pateikiama Pirkėjui kartu su Prekėmis.
   4.4.2. Specialių prekių įsigijimo atveju yra mokamas 100 proc. avansinis mokėjimas pagal šalių patvirtinto Užsakymo duomenis. Likusi suma už Prekes sumokama ne vėliau, kaip Prekių pristatymo dieną.
  • PREKIŲ PRISTATYMAS IR PERDAVIMO PIRKĖJUI TVARKA
   5.1. Pirkėjas Parduotuvėje pasirenka atsiimti Prekes pats arba užsako Prekių pristatymo paslaugą (Papildoma paslauga). Pristatant Prekes Pirkėjas privalo dalyvauti asmeniškai ir raštu patvirtinti Prekių priėmimą bei jų kokybės atitikimą Užsakymo ar Užklausos sąlygoms.
   5.2. Standartinis prekių pristatymo terminas yra 3-5 darbo dienos. Jeigu paskutinė termino diena yra ne darbo diena ar savaitgalis, Prekės pristatomos sekančią darbo dieną po jos. Prekės Pirkėjui pristatomos su sąlyga, jog už jas yra pilnai atsiskaityta, nebent Šalys būtų raštu sutarusios kitaip.
   5.3. Specialių prekių pagaminimo terminas yra nuo 4 iki 7 kalendorinių dienų, atitinkamai pristatymo terminas yra 3-5 darbo dienos nuo gaminio pagaminimo datos.
   5.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Pirkėjas keičia Užsakymo sąlygas. Pirkėjui keičiant reikalavimus Specialiosioms prekėms, atitinkamai pratęsiami jų pagaminimo – pristatymo terminai, o jeigu Specialiosios prekės jau pradėtos gaminti – Pirkėjas privalo sumokėti už faktiškai jam pagamintas Specialiąsias prekes ir su jomis susijusias paslaugas.
   5.5. Apie Prekių pristatymo datą ir laiką Pirkėjas informuojamas el. paštu ir / ar telefonu. Prieš pristatant prekes, Pardavėjo atstovas susisiekia su Pirkėju ir suderina pristatymo detales.
   5.6. Prekės perduodamos Pirkėjui pristatant prekes Pirkėjo nurodytu adresu Lietuvoje, laikantis šiose Taisyklėse numatytų apribojimų ir apmokestinimo tvarkos. Pirkėjas privalo sudaryti tinkamas sąlygas prekių pristatymui ir jas priimti.
   5.7. Tuo atveju, jeigu prekės pristatomos Pirkėjui ne Lietuvoje, Pardavėjas nustato atskiras Prekių pristatymo sąlygas ir kainą arba sudaro galimybę Pirkėjui prekes atsiimti ir transportuoti pačiam.
   5.8. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Perduodant prekes iš Pirkėjo gali būti prašoma pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat Pardavėjo Pirkėjui atsiųstą informaciją apie užsakymą. Jeigu prekes priima kitas asmuo, nei Pirkėjas, laikoma, kad prekes priėmė Pirkėjas ir Pirkėjas prisiima visą su prekių priėmimu susijusią atsakomybę.
   5.9. Pirkėjas privalo nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir sudaryti tinkamas sąlygas prekių iškrovimui ir sumontavimui.
   5.10. Jeigu sutartu pristatymo laiku ir tuo atveju, jeigu per 30 (trisdešimt) minučių po sutarto laiko Pirkėjas nepasitinka Pardavėjo atstovų pristatymo vietoje, Pardavėjo atstovas išvyksta ir krovinys laikomas nepristatytu dėl Pirkėjo kaltės. Tokiu atveju Pirkėjo užsakytos prekės grąžinamos į Pardavėjo biurą / sandėlį ir Pardavėjo atstovas su Pirkėju sutaria kitą artimiausią pristatymo datą.
   5.11. Pirkėjas, pageidaujantis, kad Pardavėjas pakartotinai pristatytų užsakytas prekes, privalo Pardavėjui sumokėti mokesčius už pakartotinį prekių pristatymą naujai sutartu laiku bei prekių sandėliavimą (Papildomos paslaugos).
   5.12. Priimdamas prekes Pirkėjas privalo jas apžiūrėti ir patikrinti, Prekių trūkumai nustatomi kartu su Pardavėjo atstovu. Esant Prekių trūkumų ar sugadinimų transportavimo metu Pirkėjas privalo pažymėti apie juos Prekės perdavimo dokumentuose arba Prekės nepriimti. Jokios vėlesnės pretenzijos, susijusios su Prekės neatitikimu metu nebus priimamos. Įpakavimo pažeidimai nebus laikomi Prekių trūkumais, jeigu Prekėms nėra padaryta žalos.
  • UŽSAKYMO ANULAVIMAS IR ATNAUJINIMAS
   6.1. Užsakymo anuliavimas yra prilyginamas Pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimui dėl Pirkėjo kaltės, kuris atliekamas Pardavėjo vienašališku aktu šiais atvejais:
   6.1.1. Pirkėjui nesumokėjus nustatytos Prekių kainos ar avansinės kainos dalies per nustatytą terminą.
   6.1.2. Pirkėjui iš esmės pakeitus Specialiųjų prekių užsakymo turinį po to, kai Pardavėjas pradėjo jį vykdyti, ar įvykdė.
   6.1.3. Pirkėjui nepriėmus Prekių (Specialių prekių) pristatymo vietoje ir Šalims nesusitarus dėl vėlesnio jų pristatymo termino, kaip numatyta šiose Taisyklėse.
   6.2. Anuliavus Specialiųjų prekių, gamintų pagal individualų Pirkėjo pageidavimą, Užsakymą, visos Pirkėjo sumokėtos Pardavėjui sumos lieka Pardavėjui ir yra laikoma, kad padengia minimalius Pardavėjo nuostolius, susijusius su Pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimu.
   6.3. Visais atvejais nutraukus Pirkimo-pardavimo sutartį Pardavėjui lieka suma, sumokėta už prekės pagaminimą ir su gamyba susijusias Paslaugas.
   6.4. Pirkėjas prisiima atsakomybę už duomenis, pateikiamus Specialių prekių gamybai (pvz., vizualinio turinio teisėtumą ir jo kokybę). Pardavėjas tokius duomenis naudoja tokius, kaip pateikė Pirkėjas. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas pakeičia savo nuomonę (dėl bet kurios priežasties, įskaitant Pirkėjo klaidų taisymą), Pirkėjas prisiima visą su tuo susijusią finansinę riziką ir privalo sumokėti Pardavėjui už faktiškai atliktus darbus ar pagamintas Specialiąsias prekes, kurių atsisakoma dėl pasikeitusios Pirkėjo nuomonės.
   6.5. Nutraukta Pirkimo pardavimo sutartis gali būti atnaujinta Pirkėjo iniciatyva, jeigu Pardavėjas sutinka ir turi galimybę įvykdyti atnaujintą Užsakymą, su sąlyga, kad:
   6.5.1. Pirkėjas sumoka visą Prekių, Specialiųjų prekių ir paslaugų kainą iki jų inicijavimo pradžios;
   6.5.2. Specialiųjų prekių atžvilgiu – su sąlyga, jog Pirkėjo prekės yra sandėlyje. Pardavėjas neprivalo saugoti minėtų prekių Pirkėjui, o Pirkėjas, norėdamas jas gauti, sumoka Pardavėjui priklausančius papildomų paslaugų mokesčius (sandėliavimo, pakartotino pristatymo ir kt.).
   6.5.3. Nutrauktos sutarties atnaujinimo atveju, Pirkėjas netenka teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų, susijusių su prekių kokybe, dėl trūkumų, galimai atsiradusių sandėliavimo metu.
  • PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
   7.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Parduotuvėje, laikydamasis Taisyklių, kitų Pardavėjo instrukcijų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.
   7.2. Pirkėjas gali atsisakyti Pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos Parduotuvėje (t.y. atsisakydamas sutarties, sudarytos nuotoliniu būdu), pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų Civilinio kodekso ir šių Taisyklių nustatyta tvarka.
   7.3. Pirkėjui sudaroma galimybė grąžinti ir / ar pakeisti nekokybiškas ir / ar netinkamai sukomplektuotas prekes, pasinaudoti prekėms taikomomis garantijomis;
   7.4. Pirkėjas privalo pateikti tikslią Prekių pristatymo ir kitus Pirkėjo duomenis bei nedelsiant atnaujinti informaciją, jei pasikeitė Pirkėjo duomenys, prekių pristatymo duomenys.
   7.5. Pirkėjui draudžiama naudoti Parduotuvę tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų tinkamam Parduotuvės veikimui, saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve.
   7.6. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti savo Pirkėjo duomenų tretiesiems asmenims, o atskleidus – prisiimti visą atsakomybę už jų veiksmus (įskaitant įsigijimus), atliekamus Parduotuvėje, kaip už savo.
   7.7. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas įsipareigoja laikytis visų taikytinų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia Parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.
  • PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS
   8.1. Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Parduotuve, jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas įtaria, kad Pirkėjas vykdo didmeninius pirkimus, ar Pirkėjas kitaip pažeidžia Taisykles pareigas; Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius;
   8.2. Pardavėjas gali bet kada laikinai apriboti ar nutraukti Parduotuvės veiklą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti Parduotuvės veiklos internetinį adresą, atlikti Parduotuvėje techninius darbus apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui; Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui;
   8.3. Pardavėjas įsipareigoja laikytis Pirkėjo asmens duomenų atžvilgiu taikomų teisės aktų reikalavimų, neatskleisti tretiesiems asmenims jokių Pirkėjo duomenų, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir/ar Pardavėjo Privatumo politikoje nustatytus atvejus; Pardavėjas tvarko Pirkėjo duomenis laikydamasis Pardavėjo Privatumo politikoje nurodytos tvarkos.
   8.4. Pardavėjas neatsako už Parduotuvės veikimo sutrikimus ir dėl to Pirkėjo patirtus tiesioginius nuostolius.
   8.5. Pardavėjas neatsako už Pirkimo–pardavimo sutarties nevykdymą ir / ar prekių nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti Pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 kalendorinį mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti Pirkimo–pardavimo sutartį.
  • NUOTOLINIU BŪDU ĮSIGYTŲ PREKIŲ ATSISAKYMAS
   9.1. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties per 14 kalendorinių dienų atsisakyti elektroninių ryšių priemonėmis sudarytos Pirkimo–pardavimo sutarties, t.y. atsisakyti Prekių, įsigytų Parduotuvėje, jei tos prekės buvo pagamintos ne iš Pirkėjo pateiktos grafinės ar tekstinės informacijos.
   9.2. Visais atvejais atsisakyti Pirkimo – pardavimo sutarties ir / ar grąžinti kokybiškas prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik esant visoms šioms sąlygoms:
   9.2.1. grąžinama prekė turi būti originalioje ar kitos rūšies tvarkingoje pakuotėje;
   9.2.2. prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
   9.2.3. prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
   9.2.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
   9.2.5. grąžinama prekė yra pagal Pardavėjo turimą modelį ar iš sandėlio parduota prekė; Specialiosios prekės negali būti grąžinamos.
   9.2.6. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimą patvirtinančią PVM sąskaitą faktūrą, ir užpildyti prekių grąžinimo prašymo formą.
   9.3. Jeigu grąžinama prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga ir / ar netinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti Pirkėjo sumokėtų pinigų už grąžinamą prekę. Pirkėjas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenumato Lietuvos Respublikos teisės aktai
   9.4. Nurodytas 14 dienų terminas skaičiuojamas nuo:
   9.4.1. prekės pristatymo (gavimo) dienos;
   9.4.2. jeigu Pirkėjas vienu užsakymu užsakė daugiau negu vieną prekę ir prekės pristatomos atskirai, – nuo paskutinės prekės pristatymo (gavimo dienos),
   9.4.3. jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo paskutinės partijos ar dalies pristatymo (gavimo).
   9.5. Prekių atsisakymo tvarka:
   9.5.1. Pirkėjas apie Pirkimo – pardavimo sutarties atsisakymą informuoja Pardavėją Parduotuvėje nurodytais elektroninio pašto adresais, atsiųsdamas Pardavėjui nustatytos formos pranešimą arba pateikiamas laisvos formos pranešimą, kuriame aiškiai įvardijamas Pirkėjo ketinimas atsisakyti prekės pasinaudojant 14 dienų atsisakymo teise.
   9.5.2. Pirkėjas taip pat pateikia pirkimo dokumentą (sąskaitą faktūrą, kvitą ir pan.), iš kurio būtų aišku, kad jis prekes įsigijo iš Pardavėjo.
   9.5.3. Tuo atveju, jeigu vienu pirkimo dokumentu Pirkėjas įsigijo daugiau nei vieną prekę, pranešime turi būti aiškiai įvardinta, kurios prekės (-ių) Pirkėjas atsisako.
   9.6. Prekės Pardavėjui grąžinamos per įmanomai trumpiausią laiką po pranešimo pateikimo, tačiau ne vėliau, kaip per 7 kalendorines dienas nuo pranešimo apie Pirkimo–pardavimo sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui.
   9.7. Sutarties atsisakymo atveju už prekės tinkamą supakavimą ir grąžinimo transportavimo išlaidas atsako Pirkėjas.
   9.8. Prekės turi būti grąžinamos į Pardavėjo biurą. Prieš grąžinant prekes, Pirkėjas privalo susisiekti su Pardavėju nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu ir suderinti prekių grąžinimo sąlygas.
   9.9. Pirkėjui pinigai už grąžinamą prekę, tačiau ne už Papildomas paslaugas. Pinigai grąžinami banko pavedimu į Pirkėjo nurodytą sąskaitą. Pardavėjas nelaikomas pažeidusiu pinigų grąžinimo sąlygų, jei pinigų jis negali perversti dėl Pirkėjo kaltės (delsimo grąžinti prekes, netikslių duomenų ar pan.).
   9.10. Kitais, nei nuotoliniu būdu sudarytos sutarties atsisakymas, atvejais, Pirkėjas, kai jam nepatinka prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, Prekes grąžinti gali Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, t.y. jeigu jos yra nekokybiškos.
  • PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA; PREKIŲ GRĄŽINIMAS, KEITIMAS
   10.1. Prekės bus naujos (nenaudotos), sukomplektuotos ir atitiks Užsakymą (prašomą modelį, kiekį, dydį ir spalvą). Jeigu pristatytos Prekės atitinka prekių katalogą, pateiktą Parduotuvėje, ir pirkimo užsakymą, Bendrovė nepriims atsisakymo pirkti ir pretenzijų dėl Prekių savybių neatitikimo, palyginti su asmenine kliento nuomone. Pirkėjas supranta, kad Pardavėjas Prekes gamina iš itin smulkių medžiagų vykdant ypatingo tikslumo reikalaujančias Paslaugas, todėl gaminiai gali dalinai skirtis nuo pavyzdinės nuotraukos. Tokie, dėl smulkių medžiagų ir itin tikslios gamybos susiję skirtumai, nebus laikomi Prekių trūkumais.
   10.2. Pardavėjas nepriima atsisakymo pirkti kokybiškas Prekes, išskyrus Taisyklėse nurodytą Internetu sudarytos sutarties atsisakymo atvejį.
   10.3. Pirkėjas nekokybiškų prekių pardavimo atveju gali prašyti pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamą, sumažinti prekės kainą, grąžinti prekę bei atgauti už ją sumokėtus pinigus. Nekokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas vykdomas šių Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
   10.4. Prieš grąžindamas ar keisdamas nekokybiškas prekes, taip pat tais atvejais, kai kokybiškos prekės grąžinamos ne dėl sutarties atsisakymo Pirkėjas susisiekia su Pardavėju jo nurodytu telefonu arba elektroniniu paštu ir suderina prekių grąžinimo ar keitimo sąlygas.
   10.5. Esant nekokybiškai suteiktoms Papildomoms paslaugoms, Pirkėjas turi teisę reikalauti pašalinti paslaugų teikimo trūkumus, grąžinti už paslaugas sumokėtą kainą, sumažinti paslaugų kainą.
   10.6. Nekokybiškų prekių grąžinimas atliekamas Pardavėjo sąskaita.
  • KITA
   11.1. Visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo Parduotuvės tinklalapyje, įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti Pirkimo–pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos), laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
   11.2. Taisyklėms ir Pirkimo–pardavimo sutarčiai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
   11.3. Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.
   11.4. Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją apie Pirkėjo įsiskolinimą tretiesiems asmenims, vykdantiems skolų išieškojimo veiklą ir Pirkėjas privalės padengti tokio išieškojimo kainą / kaštus.
   11.5. Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl Taisyklių yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
   11.6. Pirkėjas prašymą ir / ar skundą dėl Parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. 8 5 262 67 51, faks. 8 5 279 1466, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/.